Zoek bedrijf

Bedrijven

Mts. A. Sonneveld

Oosterboereweg 18 - 9293ME Kollumerpomp

Christengemeente Filadelfia

De Houtduif 3 - 9101GP Dokkum

V.O.F. fam. Spoelstra Hallum

Noordermiedweg 13 - 9074LM Hallum

H. Kooistra

Kleasterdyk 3 - 9178GC Wânswert

Agrarisch bedrijf T. Visser

Sylsterwei 3 - 9133DH Anjum

De Boer-Nagelhout

Goslingawei 11 - 9178GK Wânswert

Enjoy Life Church

Koningstraat 25 - 9101LP Dokkum

Evangelische Gemeente de Rank

Op de Keppels 1 - 9101DG Dokkum

Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija Ternaard

Stasjonswei 3 - 9151JL Holwerd

V.O.F. Hiemstra Ternaard

Langewei 1 - 9145CJ Ternaard

Mts. S. Hiemstra en G.A. Hiemstra - Wiersma

Raarderwei 15 - 9156AC Bornwird

Melkveebedrijf M. Talma

Foarwei 221 - 9298JJ Kollumerzwaag

B W Hannema

Ternaarderwei 1 - 9147BW Hantum

Mts. W. en M. de Wit

Strobosserweg 93 - 9101VV Dokkum

Maatschap Hoekstra - Heidstra

Wytsmaweg 13 - 9851TD Burum